Felnőttkorunk kódjai

Azokat a tulajdonságainkat és lehetőségeinket, amelyet a felnőtt kor kínál, a születésnapunk száma mutatja meg. 

Ez a szám – mint összetett, mint egyjegyű szám – elemezve, irányt mutat számunkra hivatás, szakma választásánál, párválasztásnál, munkahelynél, lakhelynél. A nevünk mellett ez a szám a legfontosabb az életünkben.

Összesen 31 lehetőség van a születésnap számára, de természetesen a numerológia szabályai szerint egyjegyű számokra egyszerűsítjük a születésnapunk számát is, oly módon, hogy a 10 fölötti számoknál a számjegyeket összeadjuk. (pl. 12= 1+2=3. Tehát aki 12-én született, arra a 3-as szám tulajdonságai jellemzőek.) A 9 fölötti számok, azaz a numerológia szóhasználatában az ?összetett számok? azt mutatják meg, hogy az egyjegyű számokkal kifejezett tulajdonságok milyen módon lesznek ránk jellemzőek. Nem mindegy például, hogy a 3-as alaptulajdonságú személy 3-án, 12-én, 21-én vagy 30-án született. Bár alapjában ugyanazok az erők mozgatják – ez esetben például a siker -, azt más-más módon fogják elérni. Nézzük meg 1-től 9-ig a számok jelentését!

1. szám

Az 1-es számú emberek ambiciózusak, nem szeretik a korlátozásokat, s bármi is legyen a szakmájuk, mindig kitűnnek benne. Vezetők kívánnak lenni és képesek megőrizni tekintélyüket. Elérik, hogy beosztottjaik tiszteljék őket, s fölnézzenek rájuk.

Az 1-es szám a Napot jelenti. Ő a legfőbb, a kezdet. Minden élet alapja a Földön a Nap, éppen így az összes szám alapja az egy. Ez a szám mindent képvisel, ami egyedi, kreatív és pozitív. Aki ennek a számnak a befolyása alatt született, az munkájában alkotókész, leleményes, találékony. Nézetei erősen egyediek és határozottak. Az ilyen emberek egyéni vállalkozásaikban célra törőek és határozottak.

Ez vonatkozik mindenkire, aki az 1-es szám jegyében született, így bármely hónap 1-én, 10-én, 19-én, 28-án.

2. szám

A 2-es szám a Holdat jelképezi. Az 1-es – Nap – a férfiasságot szimbolizálja a 2-es -Hold pedig a nőt. A hozzá tartozó emberek gyengéd természetűek, nagy a képzelőerejük, jó a művészi érzékük és nagyon romantikusak. Tulajdonságaik inkább érzelmi és szellemi síkon, s nem annyira a fizikai világban nyilvánulnak meg. Jó diplomaták. Fő hibájuk, ami ellen védekezniük kell: a nyugtalanság és az izgatottság. A kitartás hiánya terveik és elképzeléseik megvalósítása során, valamint az önbizalom hiánya (ezért is nem eléggé kitartóak). Hajlanak rá, hogy túlérzékenyek legyenek, könnyen válnak melankolikussá és csüggedtté, ha környezetük kellemetlen vagy kevés szeretetet kapnak.

A 2-es szám jegyében született mindenki, aki bármely hónap 2-án, 11-én, 20-án vagy 29-én jött a világra.

3. szám

A 3-as számú emberek kifejezetten ambiciózusak. Sohasem elégednek meg alárendelt pozíciókkal. Céljuk, hogy kiemelkedjenek a világban, uralomra és tekintélyre tegyenek szert mások fölött. A médiában, a kommunikáció területén jutnak tekintélyes posztokhoz, de az életben bárhol lehetséges ez, ahol a megbízhatóság és a felelősségteljesség alapkövetelménynek számít.

Hibájuk, hogy hajlanak a diktátori viselkedésre, hogy megszabják a törvényt mások számára, és túlzottan ragaszkodnak saját elképzeléseik megvalósításához. Rendkívül büszkék, nem szeretnek bármilyen módon lekötelezve lenni másoknak. Sikerorientáltak és a sikert pénzben mérik.

Ez a szám azonos rezgésű a 6-tal és a 9-cel. Azokkal van kapcsolatban, akik bármely hónap 3-án, 12-én, 21-én vagy 30-án születtek.

4. szám

A 4-es számú emberek képezik a társadalom alapját. Képesek sokat dolgozni, fő erősségük a megbízhatóság és a precíz munka. Fontosak számukra a keretek, a stabilitás. Gyakorlatiasak, rendszeretők általában ragaszkodnak a szokásaikhoz. Erős a felelősségtudatuk, szorosan kötődnek családjukhoz, otthonukhoz, hazájukhoz. Másokhoz való viszonyukat a tisztázottság jellemzi, könnyen rátalálnak az egyszerű és tartós megoldásokra. Kiváló szervezők. Ugyanakkor merevek, hagyománytisztelők, nem szeretik a változásokat. Figyelniük kell arra, hogy takarékosságuk ne váljon fukarsággá. Meg kell tanulniuk könnyebben venni a dogokat, élvezni az életet.

A 4-es számhoz tartoznak mindazok, akik bármely hónap 4-én, 13-án, 22-én, vagy 31-én születtek.

5. szám

Könnyen ismerkednek, gond nélkül szereznek barátokat. Rendkívüli szellemi feszültségben élnek, ennek következtében felőrlik az idegeiket. Ha nincs izgalom az életükben, akkor csinálnak maguknak. Gyorsan gondolkodnak és döntenek, cselekedeteikben impulzívak. Nem nekik való a fárasztó fizikai munka. Jó érzékük van ahhoz, hogy új találmányokkal és ötletekkel pénzt keressenek.
Született spekulánsok, rendkívül rugalmasak, a bankszakmában jól megállják a helyüket. Különös nézeteket vallanak mindenről, ami eléjük kerül. Ösztönösen lázadnak a szabályok és rendelkezések ellen, és ha kedvük szerint cselekedhetnek, akkor felfordítják a dolgok menetét, akár egész államok rendjét is. Gyakran lázadnak, forradalmárok, újítók.
Hozzá tartoznak azok, akik 5-én, 14-én és 23-án születtek.

6. szám

Rendkívüli vonzerővel rendelkeznek, alárendeltjeik szeretik, sőt, gyakran imádják őket. Nagyon határozottak terveik véghezvitelében és valóban csökönyösek, kivéve, ha ők maguk kezdenek mélyen ragaszkodni valakihez. Ilyenkor szeretteik hűséges rabszolgáivá válhatnak. (Meg is betegíthetik őket, csak azért, hogy aztán ápolhassák.)
Szeretik a szép dolgokat, az ő otthonuk van a legművészibben berendezve. Kedvelik a színek gazdagságát, a festményeket, szobrokat és a zenét, de mindenben elsősorban a harmóniát. Sokszor ők maguk is művészek. Szükségük van a luxusra, a pénzre és ezért mindent meg is tesznek. A nagy kurtizánokra is ez a szám jellemző. Amennyiben jómódúak, szívesen támogatják a művészetet és a művészeket. Ki nem állhatják a viszályt és a féltékenységet.

Azoknak a születési számuk, akik bármely hónap 6-án, 15-én, 24-én születtek.

7. szám

A 7-es számhoz tartozó emberek változékonyak, eredetiek, nagyon sajátos egyéniséggel. Gyakran kiváló írókká, festőkké és költőkké, zenésszé fejlődnek, de bármivel is foglalkoznak, előbb vagy utóbb megmutatkozik a sajátos stílusuk, filozofikus életszemléletük, amely kihat minden művükre. Keveset törődnek az élet anyagi oldalával, mégis gyakran meggazdagodnak eredeti, intuitív üzleti elképzeléseik vagy ötleteik segítségével, de vagyonukból jelentős részt áldoznak jótékony célokra. Szükségük van egy racionális beállítottságú családtagra, nehogy az élet vihara vagy mások rosszindulata miatt elsodorja őket az élet. Könnyen feloldódnak, feláldozzák magukat. Tudósok, orvosok, papok száma. Általában hívő emberek, de lehetnek fanatikusok is.

Régen a Holdhoz tartozó szám volt. Most a Neptunusz bolygóhoz sorolják, és azokat képviseli, akik bármely hónap 7.-én, 16.-án vagy 25.-én születtek.

8. szám

A nyolcast az emberi igazságszolgáltatás szimbólumának nevezik az okkult tudományokban, a tarot kártyában Juszticia. Egyben a végtelen jele is, ha fektetve írjuk. Ezzel utal a karmára, az élet körforgására, de utal az egyensúly fontosságára is.
A 8-as számú embereknek mély és nagyon intenzív természetük van, s roppant erős egyéniségük. Rendszerint jelentős szerepet játszanak az élet színpadán. Bármilyen ügyet tesznek magukévá, megkísérlik azt minden érveléssel vagy ellenkezéssel szemben diadalra juttatni. Egy szóval jellemezve őket: ők a ?harcosok?.
Sokszor ridegnek és tartózkodónak tűnnek, bár valójában meleg szívvel fordulnak az elnyomottak felé, de titkolják érzéseiket. Nagy sikereik vagy nagy kudarcaik vannak, számukra nem létezik arany középút. Ha becsvágyók, akkor általában nagy felelősséggel járó állást vállalnak, ami részükről önfeláldozással jár. A hatalom és pénz világában élnek, gyakran politikusok, üzletemberek.
Az alacsonyabb erkölcsiséggel rendelkező 8-as szám alá tartozó egyének általában konfliktusba kerülnek az emberi igazságszolgáltatással és tragikus véget érhet életük. A magasabb rezgésűek a jogi pályát választhatják.

Befolyásolja mindazokat, akik bármely hónap 8-án, 17-én vagy 26-án születtek.

9. szám

A 9-es szám az isteni megnyilvánulása. Ebben a minőségében az erő, energia, szimbóluma is. A mindennapi életben erőt, becsvágyat, uralkodást és vezetést jelent. A tarotban a Remete, akinek már nincs szüksége a világra, de a világnak még szüksége van rá. A 9-es számban minden más szám ereje is megnyilvánul, ezért minden lehetőséget megkapnak e szám szülöttei az élettől. Ezek az emberek életük minden vállalkozásában küzdőknek mutatkoznak. Általában erős akaratuk és elszántságuk segítségével végül sikeressé válnak. Azonban, ha nem találják meg a helyüket a világban, szétaprózódnak és jó képességeik ellenére sem jutnak semmire. Hirtelen vérmérsékletűek, impulzívak, és a maguk urai akarnak lenni. Nagy az esélyük a megsebesülésre vagy a háborús sérülésekbe való belehalásra. Néha önpusztító hajlam is megmutatkozhat bennük (öngyilkosság).
Tulajdonképpen szerencsés dolog a 9-es szám alatt születni, csakhogy az egyénnek uralkodnia kell magán, nagyon fontos, hogy időben megtalálja a saját útját, amin minden nehézség ellenére végig kell mennie.

Uralma alá tartozik bármely hónap 9-edike, 18-adika és 27-edike.

Természetesen az összetett számok jelentése nagyban árnyalja a fenti képet, ezért legközelebb elkalandozunk az összetett számok világába is és megnézzük a születésnapok jelentését 10-től 31-ig.

 Dr. Kézdi Andrea

videolink:
Tagged under